Internetowy Portal Informacyjny

Z dniem 1 listopada 2015 r. uruchomiony został Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Dabrowie Górniczej, który dostępny jest pod adresem https://portal.katowice.sa.gov.pl

 

Portal Informacyjny ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom, dostępu do informacji, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Dąbrowie Górniczej.

 

Użytkownik systemu otrzyma dostęp do informacji o stanie sprawy i o czynnościach podejmowanych w sprawie. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna. Natomiast dostęp do informacji o sprawach, w których stroną jest osoba prawna jest możliwy poprzez konto użytkownika, będącego przedstawicielem ustawowym, reprezentantem osoby prawnej lub poprzez konto pełnomocnika procesowego.

 

Zakres dostępu do serwisu oraz sposób zakładania i aktywacji konta określony jest szczegółowo w Regulaminie internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej, którego akceptacja jest warunkiem korzystania z Portalu Informacyjnego.

 

Rejestracja osoby fizycznej rozpoczyna się od wypełnienia „Wniosku o rejestrację konta", dostępnego na stronie głównej serwisu, po czym - po uzyskaniu stosownej informacji na wskazany we wniosku adres e-mail - należy zgłosić się w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej w celu weryfikacji podanych danych, z ważnym dokumentem tożsamości w postaci dowodu osobistego bądź paszportu, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. Weryfikacja zakończy się aktywacją konta oraz uzyskaniem przez użytkownika wydruku potwierdzającego założenie konta, z loginem (numer PESEL) i hasłem, które można zmienić po zalogowaniu w serwisie. Logowanie następuje przez wpisanie loginu i hasła na stronie głównej Portalu Informacyjnego. Dostęp do konta jest możliwy dopiero po dokonaniu weryfikacji.

 

Sprawy na aktywnym koncie użytkownika pojawią się najwcześniej na drugi dzień roboczy od chwili aktywacji.

 

REGULAMIN INTERNETOWEGO PORTALU INFORMACYJNEGO

 

Zarządzenie nr 14/2019 Prezesa Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 Września 2019r. sprawie funkcjonowania Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej

Aneks nr 1 do Zarządzenie nr 14/2019 Prezesa Sądu Rejonowego

Załącznik 1

Załącznik 2