Dostęp do informacji publicznej

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR  2/2012
Prezesa Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej 
z dnia  11.01.2012 roku

§ 1


Na podstawie ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. nr 112 poz. 1198) zarządza się co następuje:


§2


Niniejsze Zarządzenie reguluje sposób i tryb udostępniania informacji publicznej w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej.


§ 3


Powszechność dostępu do informacji publicznej w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej realizowana jest poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Sądu, która pełni  funkcję Biuletynu Informacji Publicznej (www.dabrowag.sr.gov.pl).

 

§ 4

 

W przypadku braku informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, dostęp zainteresowanych do informacji publicznej jest realizowany poprzez jej udostępnienie na wniosek.


§ 5

 

Formę w jakiej dostęp do informacji publicznej ma zostać zrealizowany określa w stosownym wniosku zainteresowana strona.


§ 6


Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej stanowi załącznik  nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Dopuszcza się stosowanie innych wniosków z zastrzeżeniem, że muszą one jasno określać żądania strony co do przedmiotu,  zakresu i sposobu udostępniania informacji publicznej.


§7

 

Jeżeli udzielana informacja publiczna, znajdująca się w zasobach Sądu Rejonowym w Dąbrowie Górniczej, ma posiadać formę pisemną, strona zaznaczając to  na wniosku, składa go w Biurze Podawczym Sądu lub przesyła droga pocztową.


§ 8


Jeżeli – zgodnie z wnioskiem – informacja ma zostać udzielona w innej formie, niż pisemna zainteresowany składa go w Biurze Podawczym Sądu.

 

§ 9


Jeżeli żądana informacja nie jest publiczną lub jako publiczna podlega ograniczeniu stosownie do przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, odmawia się udzielenia takiej informacji.

 

§ 10


Odmowa udzielenia informacji publicznej następuje w trybie kodeksu postępowania administracyjnego, a decyzję wraz  uzasadnieniem wydaje Prezes Sądu Rejonowego.


§ 11


Stronie, której odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej przysługuje prawo wniesienia odwołania stosownie do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

 

§ 12


W przypadku poniesienia przez Sąd dodatkowych kosztów związanych z udzieleniem informacji publicznej, pobierana jest od wnioskodawcy opłata, o wysokości której zainteresowany jest  informowany przed udzieleniem informacji

 

§ 13


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11.01.2012r.

 

(-) SSR Mariusz Nawaro

 

 

DO POBRANIA:

Zalacznik Nr 1 Wniosek o udostepnienie danych osobowych DOC PDF