Biegli sądowi

Biegłych Sądowych ustanawia Prezes Sądu Okręgowego w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133).

 

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:
- korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
- ukończyła 25 lat życia;
- posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
- daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
- wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym;
- posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami, ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do prezesa sądu okręgowego.

 

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:
- wniosek skierowany do Prezesa Sadu Okręgowego w Łodzi o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowieniu z której kandydat na biegłego wnosi);
- życiorys;
- kwestionariusz osobowy;
- odpis dyplomu;
- inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponadprzeciętne kwalifikacje zawodowe
(gdy wniosek składa lekarz powinien mieć II stopień specjalizacji i prawo wykonywania zawodu);
- pisemne oświadczenie, że korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
- zaświadczenie o niekaralności

 

Aktualna listą biegłych znajduje się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Katowicach

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi