III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 • Przewodniczący Wydziału: SSR Halina Matys
  Godziny przyjęć: poniedziałek 10:00 - 12:00
  Numer pokoju: 222
 • Wykaz sędziów orzekających wraz z zakresem czynności:

  Matys Halina

  Rybczyńska-Sidełko Dominika

  Kostyszyn-Krupińska Malwina

 • Kierownik Sekretariatu: Hanna Adamik
  Telefony: (032) 295-94-73, (032) 295-94-75 i 76
  Fax: (032) 295-95-03
  e-mail: w3r@dabrowag.sr.gov.pl

  Godziny urzędowania:
  poniedziałek 7:30 - 18:00
  wtorek-piątek 7:30 - 15:30
  Numer pokoju: 223

  Właściwość miejscowa:
  Dąbrowa Górnicza i Sławków

  Właściwość rzeczowa:
 • W postępowaniu procesowym:
  - alimenty (dochodzenie po raz pierwszy, zmiana wysokości, wygaśnięcie obowiązku),
  - ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane (koszty wyprawki, utrzymanie matki w okresie ciąży i porodu),
  - zaprzeczenie ojcostwa,
  - ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
 • W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym małoletnich:
  - przysposobienia,
  - pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  - zezwolenie na zawarcie małżeństwa z powodu braku wymaganego wieku dla kobiety,
  - zmiana zawartego w wyroku rozwodowym orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania
  - przywrócenie władzy rodzicielskiej,
  - ustanowienie opieki nad małoletnim,
  - ustanowienie kuratora dla małoletniego,
  - wydanie dziecka,
  - zezwolenie na dokonanie czynności przekraczajcych zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
  - rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami,
  - umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej,
  - ustalenie miejsca pobytu małoletniego,
  - ustalenie kontaktów z małoletnim,
 • W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym dorosłych:
  - zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
  - zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa,
  - ustanowienie opieki prawnej nad osobą dorosłą,
  - rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny,
  - zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu; (zmiana orzeczenia ustanie obowiązku),
  - nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za prac do rąk drugiego małżonka,
  - ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwasnowolnionej i dla osoby niepełnosprawnej,
  - sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego i umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody,
  - sprawy zabezpieczenia alimentów,
  - nadanie klauzuli wykonalności,
 • W postępowaniu dotyczącym nieletnich:
  - o demoralizację
  - o czyny karalne

Sprawozdanie z kontroli Szpitala Miejskiego - Oddziału Psychiatrycznego w Dąbrowie Górniczej

 

Sprawozdanie z kontroli Szpitala Miejskiego - Oddziału Psychiatrycznego w Dąbrowie Górniczej (2 półrocze 2011)

Rejestr zmian dla: III Wydział Rodzinny i Nieletnich